• آزمایشگاه دانش (از ساعت 6 الی 21)، آزمایشگاه نوین (از ساعت 7 الی 23)
آمادگی های پیش از آزمایش

آمادگی های پیش از آزمایش

راهنمای ناشتایی جهت انجام آزمایشها

آمادگی انجام آزمایش قند خون 2 ساعته

آمادگی و شرایط انجام آزمایش پرولاکتین

آمادگی آزمایش کشت قارچ

آمادگی آزمایش کشت واژینال

آمادگی آزمایش ادرار بانوان

آمادگی آزمایش ادرار آقایان

آمادگی آزمایش کشت ترشحات ( خلط ) حلق

آمادگی آزمایش کشت زخم